HỘP GIẤY FEST BIO - made in Thailand

hộp giấy fest bio 1 ngăn 600ml

Mã sản phẩm: B004

Kích thước sản phẩm: 127x175x54 mm

Kích thước thùng: 526x396x374 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

B004 - Hộp giấy Fest Bio 450ml

khay giấy fest bio 2 ngăn 600ml

Mã sản phẩm: HM002

Kích thước sản phẩm: 122x182x54 mm

Kích thước thùng: 512x392x539 mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

HM002 - Hôp giấy FEST Bio 600ml

hộp giấy fest bio 1 ngăn 600ml

Mã sản phẩm: B001

Kích thước sản phẩm: 132x180x64 mm

Kích thước thùng: 552x402x384 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

B001 - Hộp giấy Fest Bio 600ml

khay giấy fest bio 3 ngăn 1000ml

Mã sản phẩm: HM003

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

Đóng gói: 50 cái/thùng

HM003 - Hộp giấy FEST Bio 1000ml

hộp giấy fest bio 2 ngăn 950ml

Mã sản phẩm: B002

Kích thước sản phẩm: 160x243x55 mm

Kích thước thùng: 437x337x524 mm

Đóng gói: 200 cái/thùng

B002 - Hộp giấy Fest Bio 950ml

hộp giấy fest bio 1 ngăn 1000ml

Mã sản phẩm: B029

Kích thước sản phẩm: 227x172x66 mm

Kích thước thùng: 469x362x475 mm

Đóng gói: 200 cái/thùng

B029 - Hộp giấy Fest Bio 1000ml

khay giấy fest bio 1 ngăn 600ml

Mã sản phẩm: HM001

Kích thước sản phẩm: 122x182x54 mm

Kích thước thùng: 512x392x539 mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

HM001 - Hộp giấy FEST Bio 600ml

HỘP GIẤY FEST CHOICE - made in Thailand

hộp giấy fest choice 1 ngăn 500ml

Mã sản phẩm: PB006

Kích thước sản phẩm: 123x153x50 mm

Kích thước thùng: 647x153x50 mm

Đóng gói: 1050 cái/thùng

PB006 - Hộp giấy Fest Choice 500ml

hộp giấy fest choice 1 ngăn 725ml

Mã sản phẩm: PB001

Kích thước sản phẩm: 124x177x51 mm

Kích thước thùng: 582x547x384 mm

Đóng gói: 800 cái/thùng

PB001 - Hộp giấy Fest Choice 725ml

hộp giấy fest choice 1300ml

Mã sản phẩm: PB026

Kích thước sản phẩm: 192x192x60mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

Kích thước thùng: 431x431x399mm

PB026 - Hộp giấy Fest Choice 1300ml

hộp giấy fest choice 1 ngăn 2000ml

Mã sản phẩm: PB029

Kích thước sản phẩm: 185x228x63 mm

Kích thước thùng: 647x387x480 mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

PB029 - Hộp giấy Fest Choice 2000ml

hộp giấy fest choice 1 ngăn nắp pet 650ml

Mã sản phẩm: HB001

Kích thước sản phẩm: 185x135x52 mm

Kích thước thùng: 604x416x52 mm

Đóng gói: 400 cái/thùng

HB001 - Hộp giấy Fest Choice 650ml

HỘP GIẤY FEST DAILY - made in Thailand

600 725-228x228

Mã sản phẩm: BB001

Kích thước sản phẩm: 124x177x51 mm

Kích thước thùng: 582x547x384 mm

Đóng gói: 800 cái/thùng

BB001 - Hộp giấy Fest Daily 725ml

Mã sản phẩm: PB029

Kích thước sản phẩm: 185x228x63 mm

Kích thước thùng: 647x387x480 mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

Mã sản phẩm: LM3A01

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Đóng gói: 150 cái/thùng

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

HỘP GIẤY FEST CHILL - made in Thailand

hộp giấy fest chill 1000ml

Mã sản phẩm: LM3A01

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Đóng gói: 150 cái/thùng

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

LM3A01 - Hộp giấy Fest Chill 1000ml

Mã sản phẩm: LM3A01

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Đóng gói: 150 cái/thùng

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

Mã sản phẩm: LM3A01

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Đóng gói: 150 cái/thùng

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

Mã sản phẩm: LM3A01

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Đóng gói: 150 cái/thùng

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

Mã sản phẩm: LM3A01

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Đóng gói: 150 cái/thùng

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

Mã sản phẩm: LM3A01

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Đóng gói: 150 cái/thùng

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

Mã sản phẩm: LM3A01

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Đóng gói: 150 cái/thùng

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

Mã sản phẩm: UPCBOX1

Kích thước sản phẩm: 150x100x50 mm

Đóng gói: 500 cái/thùng

HỘP GIẤY CUPSTOCK - made in Vietnam

EC004

Mã sản phẩm: UPCBOX1

Kích thước sản phẩm: 150x100x50 mm

Đóng gói: 500 cái/thùng

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

UPCBOX1 - Hộp giấy IVORY

burgerbox-bialy-500ml-2

Mã sản phẩm: UPCHAM

UPCHAM - Hộp giấy Hamburger

Mã sản phẩm: LM3A01

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Đóng gói: 150 cái/thùng

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

HOTLINE: 0913-813-039